Welkom bij de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB)

1.Wat is de toegevoegde waarde van de registratie bij de SBIB?

Indien u zich aanmeldt bij de SBIB krijgt uw bedrijfscode ook “externe werking”. U geeft richting derden aan dat u het belangrijk vindt dat de bedrijfscode wordt nageleefd en dat u hier op aangesproken kunt worden.

2.Moet ik aan alle eisen van de bedrijfscode voldoen?

Ja, voor registratie is het nodig dat u tenminste aan de eisen van de bedrijfscode voldoet. Het gaat daarbij om de goede uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden die behoren bij een functie. Het is dus mogelijk dat de toezichthouder tevens de algemeen directeur is.

3.Moet ook al het CAO-personeel de bedrijfscode ondertekenen?

Indien u bent aangesloten bij een van de organisaties die op deze website onder contact genoemd zijn, kunt u voor vragen over de invoering van de bedrijfscode in uw onderneming terecht bij de hier genoemde contactpersoon. De SBIB behandelt alleen vragen over de registratieprocedure.

4.Moeten alle werkmaatschappijen van een concern apart worden ingeschreven?

Ja. Het is echter wel mogelijk dat de holding alle werkmaatschappijen aanmeldt. Het is dan noodzakelijk dat de directeur van de werkmaatschappij de holding schriftelijk machtigt. Door de SBIB wordt een voorbeeldmachtiging en een voorbeeldbrief ter beschikking gesteld.

5.Moeten alle werkmaatschappijen van een concern apart de periodieke rapportage bij de Commissie van Toezicht van de SBIB indienen?

Ja, voor iedere werkmaatschappij dient afzonderlijk het periodieke rapportageformulier te worden ingevuld.

6.Hoe moet een compliance programma eruit zien?

Indien u bent aangesloten bij een van de organisaties die op deze website onder contact genoemd zijn, kunt u voor vragen over de invoering van de bedrijfscode in uw onderneming terecht bij de hier genoemde contactpersoon. De SBIB behandelt alleen vragen over de registratieprocedure.

7.Hoe werkt de registratieprocedure?

U vult eerst op internet al uw gegevens in (veld 1). Vervolgens krijgt u een overzicht van de door u ingevulde gegevens met een verklaring die u ondertekent en op moet sturen naar de stichting (veld 2). Indien de SBIB uw ondertekende verklaring heeft ontvangen, wordt u ingeschreven in het openbare register van de SBIB dat te raadplegen is op internet.

8.Ik ben niet bij Bouwend Nederland aangesloten, kan ik mij dan toch aanmelden?

Ook als u geen lid bent van een van de brancheorganisaties van de bouw kunt u zich laten registreren bij de SBIB als u onder de reikwijdte valt van het begrip ontwikkelend en uitvoerend bouwbedrijf.

9.Hoeveel kost de registratie?

Aan de registratie zijn geen kosten verbonden.

10.Ik wil in mijn bedrijfscode meer regelen dan hetgeen in de SBIB-model code wordt geregeld, kan dit?

U kunt in uw bedrijfscode altijd meer regelen dan hetgeen is opgenomen in de model-bedrijfscode. De Commissie van Toezicht behandelt echter alleen klachten die betrekking hebben op de schendingen van de model SBIB-bedrijfscode, en toetst alleen aan die modelcode.

11.Toetst de SBIB ook de bedrijfscodes tijdens de registratieprocedure?

De SBIB gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemingen. Ondernemingen moeten dan ook zelf aangeven (een zogenaamde eigenverklaring) dat zij voldoen aan de minimumeisen van de model SBIB-bedrijfscode.

12.Kan ik als werknemer ook een klacht indienen tegen de onderneming waarbij ik werk?

U moet volgens de model bedrijfscode van de SBIB eerst uw toezichthouder op de hoogte stellen van de klacht. Als de behandeling door de toezichthouder van uw bedrijf geen resultaat oplevert, kunt u de klacht voorleggen aan de Commissie van Toezicht.

13.Wat wordt bedoeld met concrete omschrijving van de klacht?

Met concrete omschrijving van de klacht wordt bedoeld dat u aangeeft welk artikel van de modelbedrijfscode is overtreden. Indien u dit niet weet, kunt u op deze internetsite de modelbedrijfscode raadplegen.

14.Wat wordt bedoeld met feitelijke onderbouwing van de klacht?

Met feitelijke onderbouwing van de klacht wordt bedoeld dat u de situatie moet beschrijven waarop de klacht betrekking heeft.

15.Kan ik ook een schadevergoeding krijgen indien een klacht gegrond wordt bevonden?

U kunt geen schadevergoeding krijgen indien een klacht gegrond wordt bevonden. De sancties die de Commissie van Toezicht aan het betreffende bedrijf kan opleggen zijn: berisping, schorsing voor maximaal één jaar en verwijdering uit het register.

16.Kan ik ook een klacht indienen over een overheidsopdrachtgever?

Nee, u kunt bij de SBIB geen klacht indienen over een overheidsopdrachtgever. Wel kunt u met deze klacht inzake een aanbesteding terecht bij het AdviesCentrum aanbestedingen burgerlijke- en utiliteitsbouw en het AdviesCentrum aanbestedingen GWW.

17.Moet ik een interne klacht melden bij de SBIB?

Interne klachten hoeven niet bij de SBIB te worden gemeld. Wel dienen interne klachten periodiek (tweejaarlijks) aan de SBIB te worden gerapporteerd. Deze rapportage blijft echter beperkt tot het aantal interne klachten, type van de klachten en de daarop gevolgde sancties. De SBIB heeft een formulier ontwikkeld waarmee u kunt rapporteren. Dit wordt te zijner tijd op de internetsite van de SBIB geplaatst.

18.Waarover kan een klacht worden ingediend bij de SBIB?

Bij de SBIB kunnen alleen klachten worden ingediend die betrekking hebben op de overtreding van de SBIB-bedrijfscode.

Welkom op SBIB.nl

Zoeken door het register

Naam van het door u gezochte bedrijf
Brancheorganisatie
Werkgebied
Bouwonderneming