Checklist invoering bedrijfscode

Het invoeren van een bedrijfscode vergt zowel van de directie, de toezichthouder als de medewerkers een aantal handelingen. Deze zijn terug te vinden in de checklist, die u hieronder aantreft.

Maakt u liever gebruik van de volledige handleiding (invoering en toepassing Bedrijfscode) klik dan hier. De handleiding is eind 2004 opgesteld door bouwNed, zijnde een van de rechtsvoorgangers van Bouwend Nederland.

Voor de directie

bedrijfscode van toepassing verklaren

 • bedrijfscode overhandigen aan alle medewerkers.
 • bedrijfscode ook overhandigen aan de personen die bij de onderneming zijn gedetacheerd, zoals uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers.
 • De medewerkers voor ontvangst van de bedrijfscode laten tekenen U kunt daarvoor een algemene brief aan de betreffende medewerkers opstellen waarin zij verklaren de bedrijfscode te hebben ontvangen en deze ook te zullen naleven. De medewerkers hoeven dan enkel een paraaf achter hun naam te zetten.
 • Leidraad opstellen voor de toezichthouder waarin is beschreven in welke gevallen hij de directie moet adviseren en in welke gevallen hij kan volstaan met een afschrift van de melding en hij dus zelfstandig de melding afhandelt.
 • Leidraad opstellen waarin is beschreven hoe de toezichthouder met zijn geheimhoudingsplicht moet omgaan.
 • Voor nieuwe medewerkers een clausule in de arbeidsovereenkomst opnemen waarin u de bedrijfscode van toepassing verklaart.
 • Een sanctiebeleid opstellen.

Aanstellen toezichthouder

 • Benoemen toezichthouder.
 • Taken en bevoegdheden van de toezichthouder vaststellen.
 • Toezichthouder laten tekenen voor het aanvaarden van zijn functie.
 • Opstellen procedure voor afhandeling door toezichthouder van meldingen.
 • Standaardformulier opstellen waarin de toezichthouder de melding van een overtreding kan vastleggen.
 • Formulier opstellen waarin de toezichthouder meldingen van geschenken kan bijhouden. Directie en medewerkers op de hoogte brengen van het meldpunt (wie is de toezichthouder).
 • Taken en bevoegdheden van de toezichthouder bekend maken aan directie en medewerkers.
 • Directie en medewerkers in kennis stellen van de meldingsprocedure.
 • Bekend maken van procedure vastleggen gegevens van transacties die door de directie en de medewerkers namens het bedrijf worden aangegaan.
 • Medewerkers instructie geven over de procedure voor het vastleggen van gegevens van transacties.
 • Bekend maken aan directie en medewerkers van sanctiebeleid.
 • Compliance programma opstellen.
 • Bekend maken aan directie en medewerkers van data waarop het compliance programma ingaat.

Voor de toezichthouder

 • Tekenen voor aanvaarding van functie als toezichthouder.
 • Taken en bevoegdheden nagaan.
 • Nagaan of medewerkers op de hoogte zijn gebracht van het feit dat u het meldpunt bent.

Voor de medewerkers

 • Tekenen voor ontvangst bedrijfscode.
 • Compliance programma volgen.
Welkom op SBIB.nl

Zoeken door het register

Naam van het door u gezochte bedrijf
Brancheorganisatie
Werkgebied
Bouwonderneming