Klachtenprocedure

Als u een klacht wilt indienen over een overtreding van de code, kunt u deze bij het bedrijf zelf neerleggen. Daarnaast kunnen klachten over geregistreerde ondernemingen worden ingediend bij de Commissie van Toezicht.

Van belang is hierbij dat het bedrijf waarover u wilt klagen geregistreerd is bij de SBIB. Ook zal de klacht betrekking moeten hebben op een overtreding van de SBIB bedrijfscode; het gaat dus met name over klachten over opdrachtverkrijging en mededinging. Meningsverschillen tussen opdrachtgever en aannemer over de uitvoering van het werk vallen hier niet onder.

Als u een klacht indient, wordt allereerst beoordeeld of deze ontvankelijk is, waarbij gekeken wordt of de klacht inderdaad betrekking heeft op een bedrijf dat ten tijde van de overtreding bij SBIB geregistreerd stond en of die gebaseerd is op een gestelde overtreding van de SBIB code. Wanneer dit zo is, wordt uw klacht voorgelegd aan het bedrijf, dat vier weken de tijd krijgt om er samen met u uit te komen. Gebeurt dat niet¸ dan volgt de officiële klachtenprocedure. Deze staat in bijgevoegd document uitvoering beschreven. Ook is er een verkort schema gemaakt. Voor het indienen van een klacht dient u gebruik maken van het klachtenformulier.

Welkom op SBIB.nl

Zoeken door het register

Naam van het door u gezochte bedrijf
Brancheorganisatie
Werkgebied
Bouwonderneming